Hakkımızda

Neptün

Danışmanlık

Neptün, dünya ticaretinin ve yabancı yatırımın merkezi haline gelen Çin’de, müvekkillerine kapsamlı, etkili ve en kısa sürede cevap vermeyi hedef alarak yola çıkan genç ve dinamik bir danışmanlık şirketidir. Amerika, Çin, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de hukuk eğitimi alan kurucu danışmanları ile müvekkillerine küresel bir anlayışla ve yerel yaklaşımla hukuki ve ticari çözümler sunabilmektedir.

Çin’in uygulamaya koyduğu Kuşak ve Yol projesi ile uluslararası ticaretin, yatırımın ve sermaye hareketliliğinin ihtiyaç duyduğu teorik bilgi ve yereldeki tecrübeyi bünyesinde birleştiren Neptün, Çin’de yatırım yapmayı planlayan yabancı girişimcilere ve Çin ile ticaret yapacak kişi ve işletmelere, yatırım veya ticari faaliyetlerinin başından sonuna kadar, kişiye özel danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Müvekkiller için sunulan danışmanlık hizmetleri arasında yabancı yatırımlar, ticari işlemler ve şirketler, fikri ve sınai haklar, uluslararası ticaret, birleşme ve devralmalar, franchising yönetimi, düzenleyici işlemler, çalışma ilişkilerinin yönetimi, taşıma, işletme danışmanlığı, işletme temsilciliği ve gayrimenkul yer almaktadır.

Faaliyet Alanlarımız

Dünyanın dinamik ekonomilerinden ve gelişme ivmesini sürekli tutabilen ülkelerden olan Çin ve Türkiye, sağladığı fırsatlarla yabancı yatırımcıların ilgisini çeken iki ülkedir. Bu noktada, Neptün Danışmanlık, iki ülke arasında yabancı yatırımcılar için bir köprü ve kolaylaştırıcı rolü üstlenmektedir. Yabancı Yatırım alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: her iki ülkede de hedef sektörler, yatırım bölgeleri, yatırım yapılacak şirketler hakkında ön değerlendirme çalışmaları, hukuki durum raporları, yabancı yatırım için aranan belge, izin ve ruhsatlar hakkında danışmanlık; Türkiye ve Çin’de yabancı yatırımcılar için şirket kuruluşu, sermaye aktarımı, devlet teşviklerinin belirlenmesi, yabancı yatırım kapsamındaki çalışanlar, sosyal güvenlik ve vergi konularında danışmanlık.

Küresel üretimin merkezinin Çin’e kaymasıyla birlikte Çin, yatırım ve ticaretin odağı haline gelmiştir. Neptün Danışmanlık, özellikle yabancı müvekkillerine hem Ticaret Hukuku hem de Şirketler Hukuku alanında Çin’de hizmet vermektedir. Ticari İşlemler ve Şirketler alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: acentelik sözleşmeleri, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, ticari görüşmeler, ticari uyuşmazlıkların çözülmesi konusunda danışmanlık; kişisel verilerin korunması, veri güvenliği, tüketicilerin korunması alanlarında danışmanlık; şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, ortaklar sözleşmesinin hazırlanması, şirket kuruluşu, şirket genel kurul toplantılarının yapılması, sermaye artırımı veya azaltılması, şirketler hakkında hukuki durum raporlaması yapılması, şirket temsil bürolarının kurulması, şirket niteliğinin değiştirilmesi, ticaret siciline gerekli kayıtların yapılması, şirketlerin kapatılması konularında danışmanlık.

Uluslararası mal ve hizmetlerin, küreselleşen dünyada hızla yayılmasıyla birlikte, firmaların mal ve hizmetlerini diğer firmalarınkinden ayırt edici karakteristik özelliklerinin korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dünyanın üretim merkezi olan Çin’de ise marka hakları başta olmak üzere fikri ve sınai hakların korunması son derece önemlidir. Fikri ve Sınai Haklar alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımların uluslararası alanda ve Çin’de araştırılması, tescili, korunması ve devrine dair danışmanlık; fikri ve sınai haklarla ilgili lisans sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve lisans görüşmelerinde danışmanlık

Neptün Danışmanlık, uluslararası ticari işlemler veya uluslararası ticaretten doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkillerine Çin’de destek sağlamaktadır. Uluslararası Ticaret alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: uluslararası ticaret yapılacak şirketler hakkında hukuki durum raporlaması; uluslararası ticaret sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi; uluslararası ticaretten kaynaklanan alacakların takibi ve tahsili; uluslararası ticarete konu malların gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimiyle ilgili uyuşmazlıkların çözümü konusunda danışmanlık.

Yatırım odağı haline gelen Çin, bu konumuyla bir çok sektörde yerli ve yabancı yatırımcılara imkan sunmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar da, piyasa koşullarını gözeterek, Çin’de kurulu şirketlerle birleşme veya devralma yoluna gitmektedir. Birleşme ve Devralmalar alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: birleşme veya devralmaya yönelik hukuki durum raporlarının hazırlanması, şirket yönetim ve karar organlarının kararlarının düzenlenmesi, ortaklık sözleşmelerinin görüşülmesi, müzakere edilmesi, hazırlanması ve incelenmesi konusunda danışmanlık; gerekli ruhsat ve izinlerin alınması konusunda danışmanlık.

Çin’de, özellikle gıda, güzellik ürünleri, lüks tüketim ürünlerine dönük iç talep, hem ulusal hem de uluslararası markaların ürün ve hizmetlerini franchising yoluyla Çin’de pazarlanmasının yolunu açmıştır. Neptün Danışmanlık, uzun süreye dayanan franchising tecrübesiyle, hem ulusal hem de uluslararası markaların Çin içerisinde franchise yoluyla pazarlanması konusunda müvekkillerine destek vermektedir. Franchising Yönetimi alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: franchising görüşmelerinin yürütülmesi, franchise tarafları için hukuki durum raporlaması, ana ve alt franchise sözleşmelerinin incelenmesi, hazırlanması konularında danışmanlık; franchise sözleşmelerine bağlı teminat, marka, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent, know-how konularında danışmanlık; franchise sisteminin kurulması, alt-franchiseler ile ilişkilerin yürütülmesi, franchise sözleşmesi kapsamındaki tedarik sözleşmelerinin yönetimi konularında danışmanlık; franchise sözleşmelerinin sona ermesi ve franchise sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda danışmanlık.

Çin’in kendine özgü politik, ekonomik ve hukuki düzeni, dinamik ticari hayatı, devletin iş dünyasına sürekli müdahalesini de beraberinde getirmektedir. Sürekli değişen düzenleyici işlemler, Çin ile ticaret yapmak isteyen girişimciler ve Çin’de faaliyet gösteren işletmeciler için çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Neptün Danışmanlık, Çin’deki güncel mevzuatı takip etmekte ve müvekkillerine düzenleyici işlemlerin kapsamı hakkında destek vermektedir. Düzenleyici İşlemler alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: İlgili sektördeki düzenleyici işlemleri araştırmak, düzenleyici işlemlerin kapsam ve içeriği hakkında danışmanlık; düzenleyici işlemler uyarınca alınması gereken izin, ruhsat ve diğer belgeler hakkında danışmanlık.

Çin’deki dinamik, zorlu ve rekabetçi çalışma ortamı, özellikle, yabancı yatırımcıların Çin’de karşılaşabileceği risklerin yönetimini zorunlu kılmaktadır. Neptün Danışmanlık olarak, Çin’de uzun süreye dayanan ve çalışma ilişkilerinin yönetiminde izlenen yenilikçi yaklaşımla müvekkillere destek sağlanmaktadır. Çalışma İlişkilerinin Yönetimi alanında sağlanan hizmetlerden bazıları şunlardır: İş sözleşmelerinin incelenmesi, hazırlanması, çalışma ve disiplin el kitabının hazırlanması, çalışma koşullarının düzenlenmesi konularında danışmanlık.

Uluslararası ticaretin tamamlayıcını rolünü uluslararası taşıma oynamaktadır. Bununla birlikte, uluslararası taşıma hukuku alanında var olan kurallar hem uluslararası hem de ulusal hukukta birbirinden farklı düzenlemeler içerisinde, dağınık bir şekilde kaleme alınmıştır. Birbirini tamamlayan bu iki alandaki uzmanlık ve tecrübe ise müvekkiller için büyük bir kazanımdır. Çin ve Türkiye arasında artan uluslararası ticaret, doğal olarak, uluslararası taşımaları ve bu taşımalardan kaynaklanan hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Neptün Danışmanlık olarak, hem akademik hem de uygulamadaki tecrübelerimiz ile müvekkillere çözüm odaklı destek sağlanmaktadır. Taşımacılık alanında sağlanan hizmetlerden bazıları şunlardır: gemi inşaatı, tamiri, alım-satımı, söküm sözleşmelerinin incelenmesi, hazırlanması ve takibi; yeni inşaat ve ikinci el gemi alım-satım sözleşmelerinde ilgili tarafların teslimi ve deneme seyirlerine katılım; taşıma hukuku alanındaki sözleşmelerin incelenmesi, hazırlanması, takibi ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık; deniz kazalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık; taşıma araçları üzerinde rehin ve hapis hakkı tesisi; taşıma sigorta sözleşmelerinin incelenmesi ve takibi; taşıma sözleşmelerinden doğan hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık.

Yabancı yatırımcılar, Çin ile ticari ilişkilerini ve Çin’deki varlıklarını sürdürürken çeşitli güçlüklerle karşılaşabilmektedir. Bu noktada, Neptün Danışmanlık, yabancı yatırımcılara, Çin’de iş kurma ve geliştirme, uluslararası ticaret konularında ektin çözümler sunmaktadır. Çin’deki yerel iş ağı ile birçok sektörde ticari, stratejik ve işletmeye yönelik danışmanlık hizmetlerini sağlamakta, yabancı yatırımcıların ticari işlerinin ve yatırımlarının güvenle gelişmesine yardımcı olabilmektedir. İşletme Danışmanlığı alanında sağlanan hizmetlerden bazıları şunlardır: yabancı yatırımcı ve tacirlerin amaçlarına hizmet edecek şekilde Çin’deki yerel iş ağları ve idari makamlar ile sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi; sektördeki oyuncularla Çince, İngilizce ve Türkçe dillerinde iletişimin sağlanması; yabancı yatırımcının istikrarlı gelişimi için idari makamlar, ticaret odaları, lojistik şirketleri vb. oluşumlarla işbirliğinin sağlanması; yabancı girişimci adına ticari işlemleri için denetim faaliyetlerinin yürütülmesi konularında danışmanlık.

: Çin’e yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar açısından Çin’e gelmek, Çin’de zaman geçirmek zaman ve maliyet bakımından büyük bir yük getirebilmektedir. Ayrıca,  küresel salgınlar gibi olağanüstü durumlarda Çin’e fiziksel olarak erişimin neredeyse imkansız olduğu dönemlerde, yabancı yatırımcıların ve şirketlerinin Çin’de etkin ve güvenli bir şekilde temsili önem kazanmaktadır. Neptün Danışmanlık, yabancı yatırımcıları, onların ihtiyaçları doğrultusunda Çin’de temsil etmektedir. İşletme Temsilciliği alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: şirket yönetim kurullarının oluşturulması, şirket yönetim kurulu üyeleri, hukuki temsilci ve denetçilerinin belirlenmesi, bu pozisyonlar için sözleşmeli temsilcilerin sağlanması, sözleşmeli temsilcilerin düzenli denetimlerinin gerçekleştirilmesi konularında danışmanlık.

Uluslararası ekonomik göçün dinamikleri gereği Türkiye, göç veren ülke durumundan göç alan ülke durumuna geçmiştir. Bu noktada Neptün Danışmanlık, başta Çin vatandaşları olmak üzere yabancılara, Türkiye’de gayrimenkul alım-satımı ve buna bağlı olarak Türk vatandaşlığının kazandırılması konularında destek sağlamaktadır. Gayrimenkul alanında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır: Yabancılar için gayrimenkul tapu kayıtlarının incelenmesi; gayrimenkul alım-satımı, gayrimenkul üzerinde hak tesisi ve tescili; gayrimenkul alım-satımına bağlı olarak vatandaşlık başvurularının hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması konularında danışmanlık.